FUNCIONAMENT

Curs 2014 - 2015

Aquest és l'horari d'obertura de la Biblioteca: DE SETEMBRE A JUNY I DE DILLUNS A DIVENDRES, EN DIES LECTIUS

MATINS:
De 10:45 a 13:10 hores.


TARDES:
De 16:00 a 20:50 hores.


SERVEI DE PRÉSTEC EN TOTES LES HORES D’OBERTURA.


NORMES

1. Tots els membres de la comunitat educativa han de conèixer i respectar el sistema de funcionament de la biblioteca.

2. La biblioteca és un lloc d’estudi i de treball, per tant s’ha de procurar no fer soroll i parlar fluixet.

3. No es pot menjar ni beure dins la biblioteca ni en el passadís de l’entrada. Cal esmorzar al pati abans de pujar a la biblioteca.

4. A la biblioteca, només s’hi pot entrar si hi ha el professor encarregat de la biblioteca i/o el professor de vigilància.

5. Tot el material de la biblioteca s’ha de tractar amb el màxim respecte.

6. En sortir de la biblioteca, s’ha de procurar deixar el material utilitzat tal com s’ha trobat:
- Les taules netes, sense papers, i les cadires endreçades.
- Els llibres, revistes o qualsevol altra document, al prestatge on estava.
- Els llibres i les revistes dels quals s’ignori la procedència, ordenats damunt de la taula del professor de la biblioteca.

7. Qualsevol manca de respecte en les normes d’educació, que alteri la tranquil·litat i el silenci que demana una biblioteca, serà posada en coneixement del tutor respectiu o de la cap d’estudis que proposarà les mesures correctores adients.

8. Qualsevol desperfecte del mobiliari i del material bibliogràfic de la biblioteca serà reparat per l’autor de la incidència.

9. Els ordinadors d’ús general:
- Es demanarà permís als encarregats de la biblioteca per a la utilització dels ordinadors i es respectarà la llista d’espera. Tenen preferència els alumnes que han de fer treballs acadèmics.
- Emplenaran el full de registre d’ús dels ordinadors.
- En cap cas, es podran col·locar disquets i CD-Roms que no siguin de la biblioteca sense autorització dels professors responsables.
- Es podran fer consultes a Internet sempre que se’n faci un ús responsable i queda prohibit jugar amb els ordinadors.

10. La consulta dels documents:
- Les enciclopèdies i els diccionaris es poden consultar lliurement.
- Els usuaris poden utilitzar qualsevol dels documents que tenen a l’abast: diccionaris, enciclopèdies, llibres i documents dels prestatges oberts, revistes, diaris,...
- Per a consultar qualsevol altre document dels prestatges tancats o CD, CD-roms i jocs, caldrà demanar permís a la persona encarregada de la biblioteca o al professor de guàrdia.
- Les obres d’especial valor, sigui per la seva antiguitat, sigui pel seu estat i per la seva fragilitat o perquè són exemplars únics, només es poden consultar si es té el vistiplau de la persona responsable de la biblioteca.
- En cap cas no es poden treure de la biblioteca llibres o qualsevol altre material sense demanar prèviament permís a la persona encarregada de la biblioteca o, en cas d’absència, al professor de guàrdia.
- La persona responsable de la biblioteca i els professors de guàrdia us poden ajudar o aconsellar en la recerca de llibres o altre material.


ELS PRÉSTECS

1. Els préstecs:
- Qualsevol membre de la comunitat educativa pot emportar-se un o dos llibres per un termini màxim de dues setmanes prorrogables i en les condicions que estableix la biblioteca.
- Per emportar-se un llibre a casa, cal tenir el carnet d’usuari de la biblioteca. Per això, cal adreçar-se als responsables de la biblioteca que li facilitaran una fitxa que haurà d’emplenar amb les dades personals i adjuntar-hi una fotografia feta recentment.
- Un préstec es pot prorrogar una setmana més sempre que hi hagi més exemplars disponibles del document prestat i sempre que un altre usuari no l’hagi demanat.
- L’alumne que en el termini establert no hagi tornat un document, serà avisat pel responsable de la biblioteca. Si continua sense tornar-lo, s’avisarà el tutor. Si persisteix, s’avisaran els pares per telèfon o per escrit i perdrà el dret a préstec fins que no el torni.
- Els usuaris que en el termini establert no hagin tornat un document agafat en préstec, seran avisats pel responsable de la biblioteca. Si continuen sense tornar-lo, se’ls avisarà per telèfon i si persisteixen, perdran el dret a futurs préstecs fins que no el tornin.
- Els usuaris de la biblioteca han de deixar la cadira col·locada al seu lloc en el moment d’abandonar la sala i els llibres utilitzats, damunt de la taula del bibliotecari.

2. Documents exclosos del servei de préstec:
- Els diccionaris i les enciclopèdies perquè són documents que es fan servir a diari i que, per tant, són imprescindibles.
- Les obres d’especial valor, sigui per la seva antiguitat, sigui pel seu estat i per la seva fragilitat o perquè són exemplars únics.ELS PROFESSORS I LES PROFESSORES DE GUÀRDIA

- Han de procurar ser puntuals a les guàrdies.
- Han de vigilar que els alumnes utilitzen correctament els documents, el mobiliari i les instal·lacions i que ningú no s’emporta cap document sense autorització prèvia.
- No només han de fer acte de presència: si hi ha usuaris, han de desenvolupar les seves funcions perquè, altrament, desapareixen documents i materials.
- En acabar la guàrdia, han d’esperar l’arribada del professor de guàrdia següent que els rellevi. En cas que sigui la darrera hora, han de deixar els llums apagats i la porta tancada després de comprovar que la biblioteca està en condicions.ELS PROFESSORS QUE USIN LA BIBLIOTECA

- Han de vigilar que els alumnes utilitzen correctament els documents, el mobiliari i les instal·lacions i que ningú no s’emporta cap document sense autorització prèvia.
- Han de deixar apagats els llums i la porta tancada després de comprovar que la biblioteca està en condicions de ser utilitzada per altres usuaris o altres grups.